Вільногірська міська рада — офіційний сайт

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КП "ВІЛЬНОГІРСЬКА ЦМЛ".

06.05.2021

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІЛЬНОГІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

 

 

1. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Рішення Вільногірської міської ради VIII скликання №224-08/VIII від 29.03.2021 року;

Зміни до рішення Вільногірської міської ради VIII скликання №224-08/VIII від 29.03.2021 року за №283-09/VIII скликання від 28 квітня 2021 року;

Постанова Кабінету Міністрів України №1094 від 27.12.2017 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ЗАКЛАДУ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛЬНОГІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

3. ЮРИДИЧНЕ ТА ФАКТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗАКЛАДУ

вул. ім. Ю.М. Устенка, буд. 72, м. Вільногірськ, Дніпропетровська область, Україна

 

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (посилання)

 

5. СТАТУТ (посилання)

 

6. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ (посилання)

 

7. КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ (посилання)

 

8. ДАТА ПОЧАТКУ, КІНЦЕВИЙ СТРОК І АДРЕСА ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

 

Дата початку: 11 травня 2021 року

Кінцевий строк: 04 червня 2021 року

Адреса приймання документів: Виконавчий комітет Вільногірської міської ради, вул. ім. В.В. Варена 15, м. Вільногірськ, Кам’янського району, Дніпропетровської області

 

Примітка: Документи для участі у конкурсі реєструються як вхідна кореспонденція органу управління.

 

9. НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТА АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ДОВІДОК

 

Голова конкурсної комісії – Боклаг Антон Сергійович

Номер телефону: 0967757004

Електрона пошта: 34boklag.a@gmail.com

 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (посилання додаток 1)

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних (посилання додаток 2)

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (посилання додаток 3)

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (посилання додаток 4)

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

 

Примітки:

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. В день отримання органом управління документів від претендента, вони передаються голові конкурсної комісії.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

11. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА ТА КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України №1977 від 31.10.2018 року (посилання) 

 

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів 2 надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров'я кваліфікованими працівниками а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров'я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров'я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

Кваліфікаційні вимоги. До 01 січня 2022 року – вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». З 01 січня 2022 року – вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Охорона здоров’я» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу). Стаж роботи на керівних посадах: для закладів національного рівня - не менше 10 років, обласного рівня – 7 років, районного рівня – 5 років. Для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу, – не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.»;

 

12. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІСТОТНИХ УМОВ КОНТРАКТУ (посилання)

 

 

13. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Дата проведення конкурсу: 15 червня 2021 року

Місце проведення конкурсу: Зал засідань виконавчого комітету (2 поверх), вул. ім. В.В. Варена 15, м. Вільногірськ, Кам’янького району, Дніпропетровської області

 

 

З повагою,

голова конкурсної комісії                                                                        Боклаг А.С.

 


« Повернутись