Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення Вільногірської міської ради «Про Порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м.Вільногірськ»

20.07.2018

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта – рішення Вільногірської міської ради

«Про Порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території  м.Вільногірськ»

розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»                   від 11.09.2003 року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 із змінами та доповненнями.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

       Відповідно до статей 26 та 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих державою повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать - встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснення  відповідно  до  законодавства   контролю   за належною  експлуатацією  та  організацією обслуговування населення підприємствами  житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку. Пунктом 19 наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України «Про правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» від 08.07.1996р. N369 (зі змінами) визначено, що режим роботи об'єктів торговельної мережі встановлюється суб'єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.

    Існуюча на сьогодні процедура встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та сфери послуг є обтяжливою для підприємців за часовими рамками та створює організаційні перешкоди розвитку господарської діяльності у сфері торгівлі та наданні послуг. Розроблений проект регуляторного акта дасть можливість суттєво оптимізувати роботу об’єктів торгівлі та сфери послуг, зокрема, у частині скорочення часу та витрат підприємців на погодження режиму роботи, що у свою чергу, позитивно вплине на регуляторне та бізнесове середовище міста.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

23174 осіб

__

Держава

так

__

Суб’єкти господарювання,

875

__

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

712 або 81,4%

 

     Недосконалість діючих правил торговельної діяльності не дає можливості відповідним чином піклуватися про збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді міста, захищати права споживачів та створювати належні умови для здійснення господарської діяльності.

Отже, існує потреба врегулювання цього питання шляхом: встановлення чітких вимог до суб’єктів господарювання щодо рівня шуму в прилеглих жилих і громадських будівлях, заборони в м.Вільногірськ продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час, додержання ними ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і прав споживачів та інших законодавчих актів.

2.Цілі державного регулювання.

   Основними цілями регуляторного акту є:

- встановити основні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність та надають послуги;

- встановити чіткий порядок провадження торговельної діяльності;

- встановити чіткий порядок провадження діяльності з надання послуг;

- встановити порядок організації роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, заборонити в м.Вільногірськ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в певний час;

- вдосконалити відносини між виконавчими органами міської ради та суб’єктами господарювання, які пов’язані з організацію діяльності у сфері торгівлі та надання послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених

  цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання

 

Альтернатива 2

Відсутність регулювання взагалі

Альтернатива 3

Прийняття даного регуляторного акта

3.1.1. Перша альтернатива частково досягає цілей державного регулювання, немає прозорості дій щодо погодження режиму роботи торговельного об’єкту (послуг), що не зменшить навантаження на малий та середній бізнес, неповна відповідність принципам регуляторної політики - збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

3.1.2.Друга альтернатива не сприяє реалізації закріплених за місцевої владою функцій контролю щодо здійснення торговельної діяльності та надання послуг, а також контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, реалізацією алкогольних напоїв у нічний час.

3.1.3. Застосування третьої альтернативи надасть можливість запровадити здоровий спосіб життя в нічний час, що призводить до зменшення рівня  споживання алкогольних напоїв населенням, особливо молоддю та неповнолітніми особами, дотримання тиші в нічний час, дозволить скасувати процедуру встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфер послуг.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Організаційні та часові витрати, пов’язані з підготовкою проекту рішення про погод-ження графіку роботи,

Збільшення випадків несанкціонованої торгівлі та надання послуг.

Альтернатива 2

Відсутні

Зниження товарообігу роздрібної мережі.

Альтернатива 3

Зменшення наванта-ження на малий бізнес. Попередження скарг громадян на порушен-ня правопорядку та тиші в нічний час. Захист прав спожива-чів. Повна відповід-ність принципам регу-

ляторної політитики;

адекватності, збалансо-

ваності, прозорості,

ефективності та враху-вання громадської думки.

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 

Відсутні

 Витрати, пов’язані з відновленням порушеного права

Альтернатива 3

Забезпечення прав споживачів на належну якість та рівень торговельного обслуговування населення, змен-шення споживання алкогольних напоїв та дотримання тиші у нічний час

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

Часові витрати залишаються. Адміністративне та регуляторне навантаження не зменшується.

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутність часових витрат

на отримання рішення про погодження графіку роботи. Забезпечення добросовісної конкуренції у сфері торгівлі та наданні послуг, здій-нення своєї діяльності у правовому полі.

Зменшення прибутку від припинення діяльності у

нічний час

 

 

Тому, досягнення встановлених цілей може бути здійснено тільки шляхом прийняття даного регуляторного акта. Обраний спосіб забезпечує принципи  державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості і врахування громадської думки.

  4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.     

Вищезазначені проблеми планується розв’язати шляхом впровадження даного регуляторного акта.

             Проектом рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області визначені:

       - основні вимоги до об’єктів  торговельного обслуговування та надання послуг населенню міста;

       - обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності у сфері торгівлі та надання послуг;

       - вимоги та обов’язки до суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють  роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на території міста;

       -  заборона в м.Вільногірськ продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 20-00 до 10-00 години (згідно звернення, додається) за київським часом суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства).

       - підвищення рівня довіри між виконавчими органами міської ради та суб’єктами господарювання, які пов’язані з організацію діяльності у сфері торгівлі та надання послуг.

     Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку здійснення торговельної діяльності та надання послуг населенню, а також сприятиме зменшенню кількості порушень під час проведення таких  видів діяльності.

 5. Можливість досягнення визначених цілей, у разі прийняття регуляторного акта.

       Досягнення встановлених цілей, передбачених у розділі 2 цього аналізу, можливе за умови співпраці виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  з контролюючими органами та дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог даного регуляторного акта.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

       Очікувані результати  внаслідок прийняття регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

 

- можливість введення єдиного порядку  провадження торговельної діяльності

та  надання послуг на території міста;

- налагодження співпраці з усіма суб’єктами підприємницької

діяльності;

- підвищення впливу місцевої влади при захисту прав мешканців міста;

- покращення об’єктів благоустрою міста;

- покращення санітарного стану міста.

Витрати часу, пов’язані з підготовкою та оприлюдненням регуляторного акта

 

Суб’єкти господарювання

 

 

- прозорість дій виконавчих органів міської ради;

- встановлення єдиних правил здійснення торговельної діяльності та надання послуг у місті Вільногірськ;

- здорове конкурентне становище.

 

Витрати часу, пов’язані з  

підготовкою ярмарок, святкової торгівлі, тощо.

 

Територіальна громада міста

 

 

- покращення санітарного стану міста;

- посилення контролю за дотриманням

правопорядку в місцях розміщення

підприємств сфери торгівлі та послуг;

- забезпечення захисту прав людини та споживачів, у разі їх порушень;

- обмеження реалізації алкогольних на-поїв та додержання тиші у нічний час;

Відсутні

          7. Строки дії регуляторного  акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або за підсумками відстеження його результативності, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

           8. Показники результативності регуляторного акта.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта  визначено наступні якісні та кількісні показники:

кількість суб’єктів господарської діяльності, які порушать вимоги діючого  законодавства у сфері торгівлі та  надання послуг, а також вимоги даного  регуляторного акта;

- кількість звернень та скарг мешканців міста про порушення громадського порядку під час роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг;

- кількість діючих на території міста об’єктів виїзної (виносної) торгівлі

- кількість складених адміністративних протоколів за статтями 152, 155, 156, 156-1 та ст.160  Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.                   

        Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись шляхом аналізу визначених кількісних та якісних показників результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності

регуляторного акта. Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності. 

 

Відділ економіки та соціального розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 

Виконавець Осипішина Олена Анатоліївна

 

 

 


« Повернутись